Geschiedenis van de Gilwellcursus
Er was eens een Schot­se dis­tricts­com­mis­sa­ris De heer W.F. de Bois Mac­La­ren. Hij had op jeug­di­ge leef­tijd al ken­nis­ge­maakt met het bui­ten­le­ven in de Schot­se hoog­lan­den. Jaren later zag hij hoe het in Lon­den haast on­mo­ge­lijk was voor jon­gens om van het bui­ten­le­ven van Scouting te kun­nen proe­ven. Het was zijn droom om deze jon­gens aan een kam­peer­ter­rein te hel­pen, waar ze het echte scou­ting­le­ven kon­den er­va­ren.

Baden Po­well had ook een droom. Het was zijn droom om een plek te heb­ben waar hij scou­ting­lei­ders kon trai­nen. En hij vond dat een scou­ting­trai­ning het best kon worden gegeven in de om­ge­ving waar het scou­ting­spel zich af­speelt in de na­tuur: bui­ten in de na­tuur. Mac­La­ren schonk de scou­ting­be­we­ging in 1918 een stuk grond te­mid­den van het be­roem­de Epping Forest. Het land­goed, Gilwell Park ge­naamd, ligt op een heu­vel van­waar men een prach­tig uit­zicht heeft op Lon­den.
In sep­tem­ber 1919 werd de eer­ste Gilwellcursus gegeven. Aan het eind van de trai­ning vond Baden Po­well dat de aan­we­zi­gen een aan­den­ken had­den ver­diend. Uit zijn ver­za­me­ling sou­ve­nirs haal­de hij een lange ket­ting met hou­ten kra­len: een tro­fee van de Zulu-oor­log in 1888. Ie­de­re cur­sist kreeg twee kra­len, waar­mee de en­gel­se naam van de cur­sus werd ge­ves­tigd: Wood Badge. Zes van deze ori­gi­ne­le kra­len worden nog steeds ge­dra­gen door de camp­chief van Gilwell Park. Daar­naast mocht ie­de­re cur­sist een spe­ci­a­le das dra­gen met op de punt een stuk­je van de tar­tan (Schot­se ruit) van de clan Mac­La­ren. De das wordt bij­een­ge­hou­den door een Turk­se knoop.

Nu worden deze cur­sus­sen we­reld­wijd gegeven in alle lan­den waar het Scou­ting­spel wordt ge­speeld. Op een soort­ge­lij­ke ma­nier wer­ken vele vrijwilligers van Scouting over de hele we­reld aan hun per­soon­lijk func­ti­o­ne­ren. Niet al­leen Ne­der­lan­ders dra­gen dus deze kra­len en das. Niet voor niets is de Gilwellcursus, een we­reld­cursus...

Kijk hier voor meer informatie over de Gilwell cursus.

Groeps­fo­to van de al­ler­eer­ste Wood Badge cur­sus in Gilwell Park, Engeland in 1919.
1st woodbadge uk


In 1923 is de cur­sus voor het eerst in Nederland gegeven in Ommen op "Gilwell Ada's Hoeve". De fo­to hieronder is van de eer­ste Gilwellcursus in Nederland op het eerste Leidersveld (Gilwell Ada's Hoeve Ommen, 1923). 
Het eerste Leidersveld was de plek voor de cursus van verkennersleiding (zie foto rechts). Op het tweede Leidersveld werden later de trainingen voor de welpenleiding gehouden.

1e Gilwell 1923 1e cursus olv schaap
Voorkant van een felicitatiekaart
voor nieuwe 'Gilwellianen' als ze hun woodbadge hadden behaald en lid werden van de Gilwell Ada's Hoeve groep
(foto beschikbaar gesteld door Scouting Museum Haagse Randstad)  scan uitnodiging 30 jaar Gilwell trainingen
gilwellreunie 1983 ramboIn 1953 bestonden de Gilwell trainingen 30 jaar. Alle leden van de Gilwell Ada's Hoeve groep (daar werd je lid van als je de Gilwell had behaald) werden uitgenodigd voor een re√ľnie.
 
Hierboven de uitnodiging. Hiernaast een foto van activiteiten tijdens de reunie bij het Rambonnethuis